Artwork for Rinzai Roku Jodo Capter 1
Chobo-Ji's Zen Podcast

Rinzai Roku Jodo Capter 1: Ascending the High The Seat Book of Rinzai