Artwork for The Four Views
Chobo-Ji's Zen Podcast

The Four Views: Rinzai Roku Jishu Chapter 10