Artwork for Parshat Shoftim
KMTT - the Torah Podcast

Parshat Shoftim
00:00:00 / 00:16:33