Artwork for Parshat Ki Tavo
KMTT - the Torah Podcast

Parshat Ki Tavo
00:00:00 / 00:11:44