Artwork for Parshat Tetzaveh
KMTT - the Torah Podcast

Parshat Tetzaveh
00:00:00 / 00:20:48