Artwork for Parshat Vayakhel
KMTT - the Torah Podcast

Parshat Vayakhel
00:00:00 / 00:16:13