Artwork for Parshat Balak
KMTT - the Torah Podcast

Parshat Balak
00:00:00 / 00:12:25