NBC 231: Jenn Scalia: Time To Crush It, Coaches!
00:00:00