"The Goal of Christmas" - Luke 1:68-75; Ecclesiastes 12:13-14
00:00:00