Artwork for Parshat Nitzavim
KMTT - the Torah Podcast

Parshat Nitzavim
00:00:00 / 00:15:39