Mousetalgia Episode 421: Mickey Mouse turns 88, Van Eaton Disneyland auction
00:00:00