Artwork for RAS #283 - The Titan of Kansas!
Ron's Amazing Stories

RAS #283 - The Titan of Kansas!