Artwork for Ep.6: Tomasz Brzostowski, Hitachi
SSON : Shared Services & Outsourcing Network

Ep.6: Tomasz Brzostowski, Hitachi