Year 3 - Surah 55 (Ar-Rahmân), Verses 1-25
00:00:00