Episode 176 - "I'm glad somebody finally got around to that" SciPy 2018
00:00:00