Artwork for KMTT - Erev Shabbat Parshat Ki Tavo
KMTT - the Torah Podcast

KMTT - Erev Shabbat Parshat Ki Tavo
00:00:00 / 00:30:49