Artwork for Parshat HaShavua Parshat Shemot
KMTT - the Torah Podcast

Parshat HaShavua Parshat Shemot
00:00:00 / 00:33:04