Artwork for Parshat HaShavua Parshat Mishpatim
KMTT - the Torah Podcast

Parshat HaShavua Parshat Mishpatim
00:00:00 / 00:34:33