Artwork for Parshat HaShavua Parshat Bamidbar
KMTT - the Torah Podcast

Parshat HaShavua Parshat Bamidbar
00:00:00 / 00:32:42