Artwork for Parshat HaShavua Parshat Nitzavim
KMTT - the Torah Podcast

Parshat HaShavua Parshat Nitzavim
00:00:00 / 00:32:38