Artwork for Erev Shabbat Parshat Bamidbar - Yom Yerushalayim
KMTT - the Torah Podcast

Erev Shabbat Parshat Bamidbar - Yom Yerushalayim
00:00:00 / 00:18:05