Artwork for CST #24: 'Tis the Season to Forgive
Catholic in a Small Town

CST #24: 'Tis the Season to Forgive