Artwork for Parshat Vaetchanan
KMTT - the Torah Podcast

Parshat Vaetchanan
00:00:00 / 00:40:01