Episode Artwork
SPECIAL XMAS BONUS: Marton ‘Meza’ Meszaros on the essence of Agile
00:00:00