Artwork for ליל שישי #2 - ספה"ק שפת אמת - וידעתם כי אני ה' - תכלית הגלות הוא להביא את האדם לדעת במצב של גאולה שאני השם
Havineini - הבינני

ליל שישי #2 - ספה"ק שפת אמת - וידעתם כי אני ה' - תכלית הגלות הוא להביא את האדם לדעת במצב של גאולה שאני השם
00:00:00 / 00:27:54