Mousetalgia Episode 314: Disney artist Bridget McCarty, Tower of Terror
00:00:00