Artwork for KMTT - Parshat HaShavua Parshat Tetzaveh
KMTT - the Torah Podcast

KMTT - Parshat HaShavua Parshat Tetzaveh
00:00:00 / 00:27:29