Artwork for Parshat HaShavua Parshat Devarim
KMTT - the Torah Podcast

Parshat HaShavua Parshat Devarim
00:00:00 / 00:37:49