Artwork for 12. Simon Foster |JLL Portfolio Strategy Lead
The Power of Design

12. Simon Foster |JLL Portfolio Strategy Lead
00:00:00 / 00:35:34